Geen bedrijf kan zonder ‘kleine lettertjes’. Persoonlijk houd ik er niet zo van. Van ‘kleine’ lettertjes bedoel ik. Dus mijn noodzakelijke algemene voorwaarden presenteer ik in een normaal leesbaar lettertype en -grootte.

Algemene voorwaarden Marco Mekenkamp Fotografie

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aw: Auteurswet 1912;
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;
Marco Mekenkamp Fotografie: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68301332;
Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW;
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Marco Mekenkamp Fotografie en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Marco Mekenkamp Fotografie eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden volgens de standaard van de Wet Betalingstermijnen, ook indien de factuur anders vermeld.
4.2 Indien Marco Mekenkamp Fotografie het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2 procent verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Marco Mekenkamp Fotografie ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), die ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, zijn vastgesteld, worden hiervoor toegepast.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Marco Mekenkamp Fotografie nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per e-mail aan Marco Mekenkamp Fotografie te worden medegedeeld. Marco Mekenkamp Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.

6. Opdracht
6.1 Marco Mekenkamp Fotografie heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door Marco Mekenkamp Fotografie slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Marco Mekenkamp Fotografie is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Marco Mekenkamp Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Marco Mekenkamp Fotografie.

8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per e-mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door Marco Mekenkamp Fotografie is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Marco Mekenkamp Fotografie, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Indien er sprake is van LinkedIn-fotografie heeft Wederpartij het recht een Fotografisch werk te gebruiken als profielfoto op sociale media, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. De vermelding als genoemd in 10.1 is niet van toepassing.
8.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Marco Mekenkamp Fotografie.
8.6 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Marco Mekenkamp Fotografie.
9.2 Bij inbreuk komt Marco Mekenkamp Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Marco Mekenkamp Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van Marco Mekenkamp Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Marco Mekenkamp Fotografie conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan Marco Mekenkamp Fotografie toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100 procent van de door Marco Mekenkamp Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 Marco Mekenkamp Fotografie is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.
11.2 Marco Mekenkamp Fotografie is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Marco Mekenkamp Fotografie.
11.3 De aansprakelijkheid van Marco Mekenkamp Fotografie is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens Marco Mekenkamp Fotografie en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en Marco Mekenkamp Fotografie in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance
Zowel Marco Mekenkamp Fotografie als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Marco Mekenkamp Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Marco Mekenkamp Fotografie en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Marco Mekenkamp Fotografie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68301332.